Hur bygger man ett hus? Ritningar på ett bord med linjal och penna.

Hur bygger man ett hus? Del 2

I den här artikelserien i tre delar presenterar vi processen från husdröm till drömhus, steg för steg. Byggprocessen baseras på stegen i boken Arkitektritad Villa av Andreas Engberg. Det är mycket att tänka på och för en oerfaren byggherre är det viktigt att omge sig med kunniga yrkespersoner och läsa på ordentligt inför processen. Hur bygger man ett hus, egentligen? 

Det kan verka krångligt och invecklat med alla steg från husdröm till drömhus, men målet är givetvis att resultatet blir det bästa tänkbara. Att bygga ett hus ska göras med hänsyn till den omgivande naturen, den aktuella tomten – och, för att inte tala om, gällande lagar, regler och bestämmelser.

Låt dessa steg vägleda dig på ytan, och djupdyk sedan gärna i boken Arkitektritad Villa – En manual för förenklad projektering och upphandling sammanställd av den erfarne arkitekten Andreas Engberg. Den perfekta guiden för hur man bygger ett hus!

Innan du läser Hur bygger man ett hus? Del 2, bör du läsa del 1, där vi presenterar steg 1–8.

Hur bygger man ett hus? Del 1

Att bygga hus del 2: Planera för drömmen

9. Bygglovhandlingar

Arkitekten tar fram ritningar och övriga handlingar till bygglovshandläggaren. Kolla med kommunen vilka handlingar som de efterfrågar för en bygglovsansökan på just er fastighet.

10. Kontrollansvarig enligt PBL (KA)

Till handlingarna i ansökan behöver även ett förslag till kontrollplan vara bifogad. Kontrollplanen tar en Kontrollansvarig enl PBL (KA) fram och den kan sedan fastställas på det tekniska samrådet varefter ett beslut om startbesked erhålls från kommunen. En del arkitekter är även kontrollansvariga, och har då ytterligare möjligheter att följa, delta och påverka även under den tid som  bygget pågår.

11. Kalkyl

Nu är det dags att göra en noggrannare kalkyl med kostnadsbedömningen och idéskiss och bygglovshandlingar som underlag. Här vet byggherren också mer om lånet från banken.

12. Beslut om bygglov

Utifrån de bestämmelser som finns för den aktuella tomten och området kan bygglovshandläggaren, med hjälp av de inskickade ritningarna och övriga handlingar, ta ett beslut. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) har byggnadsnämnden tio veckor på sig att lämna ett beslut. En förlängd handläggningstid får vara max ytterligare tio veckor och får ske en gång under processen. Tar det  längre tid än så har byggherren rätt att få avgiften för bygglovshanteringen nedsatt med en viss procentsats per vecka.

13. Förfrågningsunderlag (FU)

Förfrågningsunderlaget innehåller två huvuddelar: beskrivningar och ritningar. Beskrivningar bör även omfatta en del med allmänna föreskrifter (AF-del) där relationen mellan byggherre och byggnadsentreprenör klargörs. De översiktliga bygglovsritningarna kompletteras nu med mer innehållsrika och måttsatta versioner i större skala. Planritningar i skala 1:50 och ett antal ritningsdetaljer i ännu större skala. Detaljer som visar hur olika materialmöten ska se ut och utföras; kring fönster och dörrar, i kök och i badrum bland annat. Dessa ritningar kan ni använda i både offertförfrågningar till olika tillverkare eller leverantörer och som arbetsritningar under nästa skede – själva bygget!

14. Kontrollplan

Kontrollplanen tar kontrollansvarig (KA) för projektet fram. Kontrollplanen finns för att säkerställa att samhällets krav på det nya huset blir uppfyllda. Som regel är kontrollplanen utformad som en slags checklista, med kronologiskt ordnade kontrollpunkter. En färdplan för att följa upp sina löpande kontroller som är avsedd att användas löpande under byggtiden. Läs mer om kontrollplanen här.

15. Tekniskt samråd och startbesked

På samrådet träffar byggherre och kontrollansvarig, och ibland även arkitekten hos kommunens byggnadsnämnd. Om byggherren redan har valt att gå vidare med en byggnadsentreprenör för sitt bygget kan denne med fördel delta. Mötet protokollförs. Resultatet av mötet blir antingen en begäran om komplettering eller ett startbesked. Får ni ett beslut om startbesked efter samrådet så ta vara på det. Beslutet kan inte överklagas (av annan part än sökande själv) och i beslutet om startbesked listar byggnadsnämnden även upp de olika ritningar, dokument och intyg som ska redovisas vid slutsamrådet – för att bygglovsärendet sedan ska kunna avslutas med ett slutbesked.

16. Anbudsräkning

Entreprenören räknar ut en kostnad för att bygga enligt de handlingar som finns med i anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlaget ligger till grund för entreprenörens kalkyler av byggkostnaden.

17. Val av totalentreprenör

Anbudstid är normalt 3–4 veckor. Man öppnar anbuden vid ett slutet sammanträde där både byggherre och arkitekt deltar. Jämför lämnade anbud med den tidigare gjorda kalkylen. Är det möjligt att genomföra projektet enligt förfrågningsunderlaget, eller måste något förändras? Mötet protokollförs av arkitekt. Man inleder sedan förhandling med de företag som är mest intressanta. Byggherren bör förhandla parallellt med två totalentreprenörer. Till slut kallar ni en av totalentreprenörerna till förhandling, där ni går igenom anbud och kompletteringar. Kom ihåg att man bör invänta startbesked eller beslut på byggnadskreditiv innan man får påbörja arbetet, så ange detta som villkor i beställningen.

18. Ansökan om byggnadskreditiv

När upphandling är klar och byggföretaget är kontrakterat kan en ansökan om byggnadskreditiv lämnas in.

Relaterade artiklar:

Vanliga frågor om kontrollplanen

Fem saker du måste ha med i kontrollplanen

Våra kontrollplaner och bygglovsprocessen


Vill du lära dig mer om att bygga hus?

Boken Arkitektritad Villa är en manual för projektering och upphandling för både blivande arkitekter och byggherrar. Kom ihåg att kunskap är makt; även om du omger dig med yrkeskunniga personer är det väldigt skönt att veta vad ditt bygge handlar om. Köp boken hos Studentlitteratur.

Arkitektritad Villa Engberg Hellman


Om du vill ta hjälp av en arkitekt

Vill du ta hjälp av en arkitekt är du varmt välkommen till Bygginspiratören!

Om Bygginspiratören: ”En om- till- eller nybyggnad måste alltid ses i ett större sammanhang där just ert hus och er tomts förutsättningar är vägledande. Att själv föreställa sig hur en tillbyggnad kan passa in på villatomten; vad som kan sparas och vad som måste bort, är inte självklart. Mötet mellan nytt och befintligt intresserar oss och det är där vi hittar energin för att skapa nya värden på gamla fastigheter.