Vanliga frågor om kontrollplanen. Syntolkning: Kontroller utförs på en nybyggd övervåning.

Vanliga frågor om kontrollplanen

Vanliga frågor om kontrollplanen. Funderar du på att sätta igång med ett byggprojekt hemma? Oavsett om det gäller en bygganmälan eller en bygglovsansökan behöver du bifoga en kontrollplan. Här tar vi upp några av de vanligaste frågorna som uppstår kring upprättandet av kontrollplanen.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som du gör under en ny-, om- eller tillbyggnad eller vid en rivning. Följaktligen kan kontrollplanen vara mer eller mindre omfattande, men den ska ändå alltid vara anpassad till din aktuella byggåtgärd. För enklare byggåtgärder tar du själv som byggherre fram en så kallad enkel kontrollplan. Förutsättningen är att du har den relevanta kunskapen som det kräver.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Kontrollplanens syfte är att den ger den övergripande informationen till alla inblandade parter och dessutom innehåller alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden. Alltså ska kontrollplanen förklara följande:

  • Vilka kontroller som ska göras
  • Vem som utför kontrollerna
  • Mot vilka underlag du gör respektive kontroll
  • Vilka intyg och andra handlingar som du lämnar in till bygglovsenheten

I enklare ärenden kräver inte kommunen att du anlitar en certifierad kontrollansvarig. Istället ansvarar byggherren själv (du) för att ta fram en kontrollplan och har sedan även ansvaret för att kontroller utförs under byggtiden.

Ett förslag till kontrollplan ska bifogas bygglovsansökan och detta är också ett krav för att byggnadsnämnden ska bevilja bygglov och ge startbesked.

Varför behöver man en kontrollplan?

Kontrollplanen behövs för att du ska kunna visa att allt som du bygger, tar bort eller ändrar i ditt byggprojekt uppfyller samhällets krav. Dokumentet som kontrollplanen utgör ligger till grund för kontrollsystemet i plan- och bygglagen (PBL). Du måste alltid bifoga en kontrollplan i din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen. De planerade kontrollerna för ett byggprojekt ska finnas listade i kontrollplanen.

Måste man ha en kontrollplan?

Det enkla svaret är: ja. Alla åtgärder som kräver en bygganmälan eller ett bygglov kräver också en kontrollplan. Det enda undantaget som finns kring kontrollplanen är vid marklov.

Vem ska upprätta en kontrollplan?

Det är du som byggherre som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg-, ändrings- eller rivningsåtgärden. Då är det enklaste sättet att ta fram en kontrollplan som uppfyller byggåtgärdens, kommunens och samhällets krav att beställa din kontrollplan från Kontrollplan Direkt.

Ibland kräver byggnadsnämnden att en kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Eftersom kontrollplanen även kan omfatta projekteringen är det lämpligt att den kontrollansvarige blir involverad redan i ett tidigt skede.

Vem fastställer kontrollplanen och när?

Kontrollplanen ska vara anpassad till det enskilda byggprojektet. Detta innebär att den ska var objektspecifik och vidare ha den utformning och detaljeringsgrad som samhället kräver när det kommer till ny bebyggelse.

Sedan är det byggnadsnämnden som i startbeskedet fastställer den kontrollplan som gäller för den aktuella åtgärden. Kommunen kan ge startbesked redan i bygglovet, förutsatt att det är enklare åtgärder som inte kräver ett tekniskt samråd.

Vad händer om kontrollplanen är ofullständig?

Det kan vara svårt att sätta sig in i hur en kontrollplan för en viss åtgärd bör se ut. Särskilt när kommunen har sina krav och samhället och PBL samtidigt har sina krav. Gör du din kontrollplan på egen hand, utan den kunskap som det kräver, kan det hända att du stöter på problem på vägen. Skulle det vara så att du lämnar in en kontrollplan som byggnadsnämnden bedömer vara ofullständig har du dock möjlighet att komplettera kontrollplanen:

  • Byggnadsnämnden kan besluta att du ska lämna in kompletterande handlingar, om kommunen behöver dessa för att kunna fastställa kontrollplanen och sedan lämna ett startbesked.
  • Det kan vara så att byggnadsnämnden kräver att en certifierad sakkunnig kontrollerar en viss punkt. Det kan vara så att kommunen kräver att detta sedan framgår i kontrollplanen.

Fler vanliga frågor om kontrollplanen

Se våra frågor och svar.

Relaterade artiklar