symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus

Kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus

Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Kontrollplanen bifogar du till bygganmälan vid tillbyggnader upp till 15 kvm (attefallstillbyggnad) och till bygglovsansökan vid större tillbyggnader.

Vad är en tillbyggnad av ett enbostadshus?

En tillbyggnad är en ökning av byggnadens volym, alltså oavsett om tillbyggnaden sker på höjden, nedåt eller åt någon sida. För tillbyggnad av enbostadshus behöver du normalt sett söka bygglov för din åtgärd hos din kommun. Planerar du däremot för en tillbyggnad om max 15 kvadratmeter, en så kallad Attefallstillbyggnad, är det möjligt att ansöka via  en bygganmälan istället för att som normalt ansöka om bygglov. Detta innebär som regel lägre kostnader och en snabbare hantering av ansökan hos kommunen. För att sedan få börja bygga måste du också ha ett beslut om startbesked, och för att få detta ska du lämna in ett förslag till kontrollplan – tillsammans med övriga handlingar i din bygganmälan eller bygglovsansökan. Att till exempel tilläggsisolera är inte att betrakta som en tillbyggnad, inte heller om du inreder en biyta som till exempel en vind, eftersom det är inom befintlig byggnadsvolym. Att inreda till exempel en vind är en byggnadsåtgärd som vi berättar mer om här.

Vad innebär en attefallstillbyggnad?

 • Gäller endast för befintliga en- eller tvåbostadshus – men även för fritidshus.
 • Huset har ingen attefallstillbyggnad sedan tidigare.
 • Högst 15 m2 bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Avstånd till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Placeringen får inte vara inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Attefallstillbyggnaden får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området. 
 • Läs allt om åtgärden hos Boverket.

I vissa fall kräver kommunen bygglov även för attefallsåtgärder inom detaljplanerat område, så tänk på att alltid kolla med kommunen och kontrollera om det finns en detaljplan för den fastighet där du vill ansöka. 

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygganmälan? 

 • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommun. Du markerar sedan vilken fastighet ändringen gäller.
 • En planritning där du ritar ut tillbyggnaden.
 • En fasadritning där tillbyggnaden finns med.
 • En relationsritning med hur det ser ut innan tillbyggnad kan ibland behövas.
 • En sektionsritning.
 • Ett förslag till kontrollplan.

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygglovsansökan? 

 • En situationsplan, det vill säga en ritning, som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommun. Du markerar sedan vilken fastighet ändringen gäller.
 • En planritning där du ritar ut tillbyggnaden
 • En fasadritning där tillbyggnaden finns med
 • En relationsritning med hur det ser ut innan tillbyggnad kan ibland behövas
 • En sektionsritning
 • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus

När du fyller i vårt formulär för tillbyggnad av enbostadshus (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun efterfrågar.