Vad är utstakning och lägeskontroll?

För att nya byggnader och tillbyggnader ska hamna på rätt plats på tomten utför man de moment som kallas utstakning och lägeskontroll. Det är kommunens tjänstemän eller en certifierad mätfirma som byggherren anlitar, som genomför utstakning och lägeskontroll. Det är inte nödvändigt för alla byggåtgärder, men är extra viktigt vid byggen som uppförs nära tomtgräns eller gräns mot mark som ej får bebyggas.

Vad är utstakning?

Innan byggarbetet börjar gör man en så kallad utstakning. I situationsplanen, som byggherren lämnat in i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan, bör man finna åtgärdens yttermått, höjdmått och avstånd till tomtgränser. Det är de mått man utgår ifrån vid utstakning. På marken markerar man läget för den åtgärd som är aktuell, ofta märker man även ut höjden (till exempel på det färdiga golvet). Utstakning är också kallat utsättning eller utmärkning.

När man pratar om utstakning generellt talar man om finutstakning, men det finns också så kallad grovutstakning. Grovutstakning innebär att man markerar den planerade byggnadens hörn på marken innan sprängning och schaktning. Efter markarbeten gör man sedan en finutstakning där man mäter upp byggnades hörn och eventuell höjd med pinnar eller profiler. Ibland gör man bara en grovutstakning – om till exempel planerad åtgärd ligger långt ifrån tomtgränsen.

Vad är lägeskontroll?

För att sedan kontrollera att åtgärden faktiskt hamnade på avsedd plats och höjd gör man en lägeskontroll. Kontrollen ska visa att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med beslutat bygglov och startbesked. Man bör göra lägeskontrollen redan när formen till grunden är färdig, eftersom det då fortfarande finns tid att rätta till eventuella fel. Byggnadsnämnden gör bedömningen om en lägeskontroll är nödvändig eller inte.

Vem ansvarar för utstakning?

Det är byggherren som är ansvarig för att byggnaden placeras i enlighet med bygglov och startbesked. Det är även byggherrens ansvar att se till att utstakning och lägeskontroll är genomförd inom tidsramen angiven i startbeskedet.

När bör man göra utstakning och lägeskontroll?

Det är byggnadsnämnden i din kommun som kan kräva en utstakning, men de ska bara kräva det i de fall det verkligen är nödvändigt. Olika kommuner har olika riktlinjer, men som regel kan man tänka att utstakning är nödvändig i de fall då den planerade byggåtgärden görs nära tomtgränser. En utstakning kan förebygga byggrättsliga problem med grannarna, och i vissa fall rekommenderar man även att grannar blir kallade till utstakningen.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om utstakning och lägeskontroll på Boverkets hemsida, genom att klicka här. Du kan också alltid kontakta en firma som specialiserat sig på utstakning och mätteknik för byggnadsåtgärder.

Ska du bygga hus?

Om du vill känna dig lugn och trygg inför en bygganmälan eller bygglovsansökan kan du ta hjälp av Kontrollplan Direkt. Du får ett fackmässigt utfört förslag till kontrollplan som är anpassad efter just din kommuns krav. Kräver din kommun en riskbedömning kan vi hjälpa vi dig även med det. Läs mer om riskbedömning i vår artikel.

Lycka till med dina byggplaner och varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!