symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för rivningslov

Kontrollplan för rivningslov

Här skapar du en kontrollplan för rivningslov (bygglov för rivning) eller för anmälningspliktiga rivningsåtgärder. Inom detaljplanelagt område behöver du som regel rivningslov för att riva byggnad eller del av byggnad. Där det finns områdesbestämmelser avgör kommunen om rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs som regel inte rivningslov, men vid vissa åtgärder måste du göra en bygganmälan istället för att begära rivningslov. Om du är osäker på om den åtgärd som du planerar kräver rivningslov tar du kontakt med byggnadsnämnden i din kommun. Läs allt om rivningslov på Boverkets hemsida.

Vad räknar man som rivning?

Att ta bort en byggnad eller delar av en byggnad, inklusive stommen, räknar man som rivning. Står stommen kvar är det alltså ingen rivning det är fråga om. En del av en byggnad kan vara till exempel en altan. Ska du flytta en byggnad från en plats till en annan behöver du i regel rivningslov, och dessutom bygglov för byggnaden på den nya platsen.

När behöver man ha rivningslov?

För att få riva byggnader eller delar av byggnader inom ett detaljplanerat område kräver kommunen oftast rivningslov. Kolla med din kommun om de har särskilda undantag. Du kan också behöva rivningslov utanför detaljplanerat område om det är så att kommunen har gjort särskilda områdesbestämmelser.

När kan man få avslag på rivningslov?

Om kommunen anser att den byggnad du vill genomföra förändringar på eller riva är av kulturellt, miljömässigt, kulturhistoriskt eller historisk värde kan de neka din ansökan om rivningslov. Ta reda på din byggnads status innan du ansöker om att få riva.

Vilka dokument kan man behöva skicka till kommunen?

  • En situationsplan; det vill säga en ritning som visar fastigheten och dess omgivning ovanifrån. Du hämtar den i regel gratis via din kommuns hemsida. Du markerar sedan vilken byggnad på fastigheten som rivningen gäller.
  • Fasadritning där du till exempel markerar den del av byggnad som du vill riva.
  • Fotografier av den byggnad som du vill förändra eller som du vill ta bort.
  • Materialinventering med redovisning av miljöfarligt avfall.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för rivningslov

När du fyller i vårt formulär för rivningslov (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi sedan med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört Förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din rivningsanmälan eller ansökan om rivningslov till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de olika dokument som din kommun efterfrågar.

Ska du bygga nytt efter genomförd rivning erbjuder vi kontrollplaner för flera olika byggåtgärder. Varmt välkommen till Kontrollplan Direkt!