symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ny takkupa

Takkupa

Skapa en kontrollplan för montering/påbyggnad av takkupa eller frontespis på en- eller tvåbostadshus av typen radhus, parhus eller friliggande villa. Denna kontrollplan kan du bifoga både till bygganmälan om en eller två takkupor där husets bärande konstruktion inte påverkas (Attefallsåtgärd) eller till en bygglovsansökan för en mer omfattande på- eller ombyggnad av takkupor. I Boverkets kunskapsbank kan du läsa allt om takkupor.

En takkupa kan vara både ett estetiskt tillskott för ett bostadshus och dessutom öka ljusinsläpp och boendevolym. Beroende på storlek och antal på Dina planerade takkupor kan Du i många fall få bygga en eller två nya takkupor som en bygglovsfri attefallsåtgärd utan bygglov. Större ingrepp i taket där takstolar ska växlas av kräver däremot som regel bygglov. En takkupa som spänner över flera takstolars bredd kallas för ett ”taklyft”.

Bygganmälan eller bygglov för takkupa?

Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar volymen på byggnaden. Om du vill bygga en takkupa behöver du i regel inget bygglov då det går under attefallsåtgärd, då räcker en bygganmälan. För att bygga en frontespis, ett burspråk eller ett takfönster kräver kommunen däremot en ansökan om bygglov. 

På vilken byggnad får man bygga en attefallstakkupa?

Takkupa som attefallsåtgärd får du bygga på befintliga en- eller tvåbostadshus. Du får inte göra tillbyggnaden på ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad. Inte heller på en friggebod eller ett fristående garage. 

Tänk på att i förhand kontrollera om ditt en- eller tvåbostadshus är eller ligger inom ett område som är historiskt, kulturhistoriskt, konstnärligt eller miljömässigt värdefullt.

Hur många attefallstakkupor får man bygga?

Enligt attefallsreglerna får Du bygga max två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Om huset redan har en befintlig takkupa får du endast bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får tillsammans uppta högst halva bostadshusets takfall och får inte påverka den bärande konstruktionen.

Vilka dokument kan man behöva bifoga till sin bygganmälan eller bygglovsansökan?

  • En skalenlig situationsplan där du markerar byggnaden och placeringen av den nya takkupan.
  • En eller flera fasadritningar.
  • En planritning med de nya takkuporna.
  • En konstruktionsritning kan vara nödvändig om husets bärande stomme förändras.
  • En takplan som visar taket inklusive nya takkupan.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Förslag till kontrollplan för ny takkupa

När du fyller i vårt formulär för ny takkupa (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi sedan med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört Förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som just din kommun kräver.