symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för fasadändring

Kontrollplan för fasadändring

Skapa en kontrollplan för fasadändring. Som regel kräver kommunen bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. Inom detaljplanerat område kräver man som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadmaterial och typ av taktäckning. Bygglov kan krävas även för att göra andra ändringar av en byggnad om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Vid fasadändring behöver du en kontrollplan. Du kan läsa mer om kontrollplanen hos Boverket.

Fasadändring inom detaljplanerat område

Om du bor inom detaljplanerat område kräver en ändring av fasaden, alltså en ändring av byggnadens yttre utseende, i regel bygglov. En fasadändring kan vara att du målar ny fasadfärg, ändrar fasadbeklädnad eller byter taktäckningsmaterial. Till fasadändring räknar man också till exempel byte av fönster, dörrar och installation av markis – om det avsevärt påverkar byggnadens yttre

Det finns undantag för dig som bor i en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område, till exempel behöver man inte alltid ansöka om bygglov för ommålning, byte av fasadbeklädnad eller tak om:

  • Fastigheten inte är kulturhistoriskt värdefull.
  • Fasaden som ändringen gäller vetter mot så kallad kringbyggd gård. 

Fasadändring utanför detaljplanerat område

Bor du utanför detaljplanerat område kräver en fasadändring i regel inte bygglov. Däremot kan det såklart finnas undantag även här, till exempel om din kommunen har tagit beslut om särskilda områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser innebär att ett visst område är att betrakta som särskilt värdefullt ur ett historiskt, kulturhistoriskt, konstnärligt eller miljömässigt perspektiv. Strandskyddat område kan också avgöra om en planerad fasadändring får genomföras eller inte.

Fasadändringar kan kräva bygganmälan

Det är olika från kommun till kommun, men till exempel kan kommunen kräva bygganmälan om brandskyddet påverkas, om byggnaden har fler än två plan eller om den bärande konstruktionen riskerar att påverkas vid exempelvis byte av fasadbeklädnad.

Vilka dokument ska man bifoga till sin bygganmälan eller bygglovsansökan?

  • En situationsplan med mått
  • En fasadritning där du märker ut förändringarna
  • En planritning med mått
  • En konstruktionsritning, beroende på åtgärd
  • Ett förslag till kontrollplan

Förslag till kontrollplan för fasadändring

När du fyller i vårt formulär för fasadändring (du klickar på Påbörja beställning här nedan) så återkommer vi med ett skräddarsytt och fackmannamässigt utfört förslag till kontrollplan. När du sedan skickar in din bygganmälan eller bygglovsansökan till kommunen bifogar du kontrollplanen tillsammans med de dokument som din kommun kräver.