Kontrollplan exempel

De flesta kommuner i landet erbjuder exempel för flera olika typer av byggåtgärder. Exempel på kontrollplan kan användas för att skapa en grund för ditt eget förslag till kontrollplan för de flesta byggåtgärder. För att själv skapa en komplett kontrollplan och som håller en acceptabel nivå krävs en lite större arbetsinsats. Genom att använda online-tjänsten Kontrollplan Direkt slipper du lägga ned dyrbar tid på ett dokument som riskerar att ändå inte klara kommunens granskning. Denna granskning görs alltid i samband med bygglovsprövning. I värsta fall bedömer er kommun att det förslag till plan som bifogats bygglovsansökan inte uppfyller kraven. Dessa krav finns bland annat att läsa i Plan- och Bygglagen (PBL). Bristerna leder till att kommunen kontaktar den sökande och ber om komplettering av kontrollplanen. Kompletteringen kan innebära att kontrollpunkter ska tas bort eller läggas till. Det medför också en onödig fördröjning i handläggningen av ert bygglovsärende. En komplettering leder alltid till att andra ärenden behandlas före. Handläggaren väntar ju på att sökande ska inkomma med nya eller uppdaterade handlingar.

Vårt erbjudande

Det vi på Kontrollplan Direkt erbjuder är bättre kontrollplaner – enklare och snabbare. Våra kontrollplaner är inte enbart baserade på alla krav i Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler (BBR). Som certifierade kontrollansvariga har vi lång erfarenhet av att skapa kontrollplaner som godkänns av alla Sveriges kommuner. Våra kontrollplaner är också anpassade efter de svar som ni ger oss genom formulär på vår hemsida.

Gör så här

Genom att besvara frågorna i våra formulär och komplettera med uppgifter om er planerade åtgärd får vi underlag för ett mer skräddadsytt dokument. Ett dokument som både är skapat och granskat av våra certiferade Kontrollansvariga enl. PBL. (Den certifiering som krävs för att ta uppdrag som kontrollansvarig (KA) för mer komplicerade typer av byggåtgärder.) Undvik krångel och onödiga förseningar – beställ nu via oss på Kontrollplan Direkt!