symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för rivningslov

Rivningslov

Skapa en kontrollplan för rivningslov (bygglov för rivning) eller för anmälningspliktiga rivningsåtgärder. Inom detaljplanelagt område behöver du som regel rivningslov för att riva byggnad eller del av byggnad. Där det finns områdesbestämmelser avgör kommunen om rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov. Vid vissa åtgärder måste du däremot göra en bygganmälan istället för att begära rivningslov. Vid osäkerhet om huruvida den åtgärd du planerar kräver rivningslov tar du kontakt med kommunens byggnadsnämnd.