• Hantering av Bygg- och Rivningsavfall

 • I och med de senaste ändringarna i Plan- & Bygglagen (PBL) 1 augusti 2020 skall byggherren enligt Kap 10 §6.5 och §6.6 säkerställa att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med uppgifter om följande:

  • vilka material och byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand

  • vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur det farliga avfallet ska tas om hand

  • vilket annat avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur detta avfall ska tas om hand

  • hur man möjliggör materialåtervinning av hög kvalitet

  • avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen

 • (Rapporten kombineras i vanliga fall med information om åtgärden, byggherren och fastigheten samt med relevanta kontrollpunkter till en komplett kontrollplan enl PBL.)
 • Material som kan återanvändas

 • Återanvändning eller återbruk innebär att byggnadsmaterial eller hela byggnadsdelar återanvänds i befintligt skick.

 • Exempel

  Dörrar, fönster, taktegel, murtegel, natursten, fasta inredningar, köksinredning, beslag, vitvaror, radiatorer, installationer, regelvirke, spontat virke, fasadpanel.

 • Ange de byggprodukter och byggmaterial som lämpar sig för återbruk, en typ per rad.
 • Ange en mängd per rad för förekommande typer av avfall (kg, st, m², m³ etc)
 • Vid flera mottagare, ange vad som ska hanteras av respektive mottagare.
 • Farligt avfall

 • Material som på ett eller annat sätt kräver hantering av specialister, eller kräver speciella rutiner kring hanteringen.

 • Exempel:

  Asbesthaltiga material; eternitkanaler, eternitskivor, mattor och mattlim, Freonhaltiga material, Elavfall, Bly och blyhaltiga material, Kvicksilver; lysrör, tekniska produkter, PCB; fogmassor och isolerrutor, Batterier, Blåbetong, Impregnerat virke, Oljerester, Oljehaltiga produkter, Rökdetektorer, Brandvarnare, Takpapp och andra tjärprodukter, Virkesförstörande insekter, Hussvamp eller andra typer av farligt avfall

 • Ange förekommande typer av farligt avfall, en typ per rad.
 • Ange en mängd per rad för förekommande typer av avfall (kg, st, m², m³ etc)
 • Vid flera mottagare, ange vilka typer av avfall som ska hanteras av respektive mottagare.
 • Avfall för materialåtervinning

 • Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Materialåtervinning innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Det medför inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det innebär också energibesparing.

 • Exempel

  Metallskrot; radiatorer, rör, lättreglar, takplåt, bleck, plåtar, Trädgårdsavfall: trä och grenar, Fyllnadsmassor; sten, jord och tegel, wellpapp och emballage, gipsskivor, planglas

 • Ange förekommande typer av avfall för materialåtervinning, en typ per rad.
 • Ange en mängd per rad för förekommande typer av avfall (kg, st, m², m³ etc)
 • Vid flera mottagare, ange vilka typer av avfall som ska hanteras av respektive mottagare.
 • Brännbart avfall

 • Enligt Avfallsförordningen ska brännbart avfall källsorteras och hanteras separat. Brännbart avfall är det som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC).

 • Exempel

  Lastpallar, Emballage, Möbler, Rör, Träskivor. Större massiva material; Trä, Gummi, Plast

 • Ange förekommande typer av brännbart avfall, en typ per rad.
 • Ange en mängd per rad för förekommande typer av avfall (kg, st, m², m³ etc)
 • Vid flera mottagare, ange vilka typer av avfall som ska hanteras av respektive mottagare.
 • Blandat avfall - för eftersortering

 • Blandat avfall för eftersortering är ofta det avfall som uppstår då det varken finns tid eller plats till sortering där avfallet uppstår. Det blandade avfallet kan förenklat beskrivas på följande sätt: allt som inte är klassat som farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar.

  Källsortering på plats ger bättre sorteringsgrad.

 • Ange förekommande typer av avfall för eftersortering, en typ per rad.
 • Ange en mängd per rad för förekommande typer av avfall (kg, st, m², m³ etc)
 • Vid flera mottagare, ange vilka typer av avfall som ska hanteras av respektive mottagare.
 • Avfall för deponi

 • Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi, det vi brukar kalla soptippar.

 • Ange förekommande typer av avfall för deponi, en typ per rad.
 • Ange en mängd per rad för förekommande typer av avfall (kg, st, m², m³ etc)
 • Vid flera mottagare, ange vilka typer av avfall som ska hanteras av respektive mottagare.